Wrocław 15.02.2010r.
Certyfikacja energetyczna a wartość nieruchomości

Od czasu wprowadzenia obowiązku certyfikacji energetycznej minęło już trochę czasu. Wciąż jednak ciężko jest oszacować wpływ efektywności energetycznej nieruchomości na jej wartość. Wynika to z małej ilości informacji o certyfikacie energetycznym nieruchomości będących przedmiotem obrotu rynkowego.

Certyfikat energetycznym jest dokumentem określającym efektywność zużycia energii w danym budynku lub mieszkaniu. Przyznawany jest na podstawie oceny wykonania budynku, użytej technologii oraz możliwych strat ciepła, co bezpośrednio przekłada się również na koszty utrzmania nieruchomości.
Celem wprowadzenia certyfikacji jest zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, co globalnie powinno wpłynąć na ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Podstawą prawną wprowadzenia certyfikatów jest Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. oraz ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Pawo Budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373).
W Polsce obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych istnieje od 1.01.2009. Dotyczy on wszystkich budynków nowych i isniejących (w tym budynków przeznaczonych na wynajem) z wyjątkiem opisanych poniżej.

Z obowiązku certyfikacji wyłączone są poniższe budynki:
1) podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
5) przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W ustawie znajdują się również ważne postanowienia dotyczące certyfikacji mieszkań - w przypadku budynków z wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku. Pozwoli to znacznie ograniczać liczbę obowiązkowych świadectw energetycznych.

Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.