Wrocław 14.12.2011r.
Szacowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawideliwości zamieszczony jest projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Aktualny stan prac: projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i w dniu 7 grudnia 2011 r. przedstawiony Sejmowi RP.

Planowana zmiana ma na celu m.in uszczegółowienie zasad ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
Przedsiębiorcy przesyłowi zgłaszali wielokrotnie problem ustalenia jednolitych zasad obliczania wynagrodzenia za ustanowienie tej służebności. Pełne uwzględnienie tego postulatu nie jest możliwe. Z jednej strony przy umownym ustanowieniu służebności przesyłu określenie wysokości wynagrodzenia musi być pozostawione woli stron, z drugiej - Kodeks cywilny w kilku przepisach operuje określeniem "wynagrodzenia" lub "stosownego wynagrodzenia", nie wskazuje jednak kryteriów jego obliczania.

Taką propozycję zawiera projekt art. 305.2 § 4 k.c. "Odpowiednie wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i 2, określa się uwzględniając wysokość wynagrodzeń ustalanych w drodze umowy za podobne obciążenia w zbliżonych okolicznościach, a w ich braku - obniżenie użyteczności lub wartości obciążonej nieruchomości"

Odwołanie się do cen występujących w obrocie, stanowi także podstawowe kryterium (wykształtowane w praktyce orzeczniczej) ustalania wynagrodzenia za ustanowienie drogi koniecznej. Natomiast kryteria szczególne, takie jak zwiększenie wartości nieruchomości władnącej, obniżenie wartości nieruchomości służebnej, straty poniesione przez właściciela nieruchomości obciążonej wchodzą w rachubę dopiero jako kryteria pomocnicze.

Szacowaniem/wyceną wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Ci jednak będą mieli problem z dostępem do danych z umów ustanawiających wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Aktualnie najczęściej tego typu wynagrodzenie szacuje się w drodze określenia utraty wartości nieruchomości obciążonej.

Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.