Wrocław 15.05.2012r.
Wyceń nieruchomość zanim udasz się do notariusza

Notariusz sporządzając akt notarialny sprzedaży nieruchomości często wpisuje w akcie klauzulę, iż poinformował strony o treści i skutkach art. 6 ustawy o podatkach od czynności cywilnoprawnych. Notariusz nie określa wartości przedmiotu umowy. Pyta o to strony. To strony czynności ponoszą odpowiedzialność za podanie wartości zawyżonej bądź zaniżonej a to rodzi konsekwencje związane z nieprawidłowym naliczeniem i pobraniem podatku.

Tymczasem jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Do określania wartości nieruchomości są uprawnieni zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawcy majątkowi. Warto więc zasięgnąć opinii rzeczoznawcy przed udaniem się do notariusza. Warto zlecić rzeczoznawcy sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb podatkowo-skarbowych przed podpisaniem umowy. Będziemy mieli wówczas pewność, że podana wartość odpowiada wartości rynkowej i w przyszłości nawet jeśli Urząd Skarbowy wezwie podatnika do podwyższenia lub obniżenia wartości będziemy mieli dowód, iż podana wartość odpowiadała wartości rynkowej i zapłaciliśmy odpowiedni podatek.

Umowy cywilnoprawne w Polsce są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Kwestie te reguluje ustawa o podatku od czynności cywilnooprawnych z dnia 9 września 2000r.z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959)

Pełny tekst można znaleźć pod linkiem poniżej:

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
d) umowy darowizny
e) umowy dożywocia
f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności
h) ustanowienie hipoteki,
i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
j) umowy depozytu nieprawidłowego,
k) umowy spółki;

W naszej firmie są rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia do szacowania nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych, którzy obsługują Wrocław i okolice. Link do certyfikatu.

Rzeczoznawców w całym kraju można znaleźć pod adresem: http://www.msrm.pl w zakładce rzeczoznawcy.

 

       


Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.