Wrocław 11.01.2019 r.
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w 2019 roku

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne uległo przekształceniu w prawo własności nieruchomości.

Fakt przekształcenia potwierdzi zaświadczenie właściwego organu (wójta/burmistrza gminy lub prezydenta miasta) wydane z urzędu, które powinno dotrzeć do zainteresowanych osób w ciągu 12 miesięcy od dnia dokonania przekształcenia. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest odpłatne. Wysokość opłaty przekształceniowej zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.u.w. ma być równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia.

Nowa opłata ma być wnoszona przez dawnego użytkowanika wieczystego, a nowego właściciela, przez 20 lat.
Istnieje również możliwość jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej, co wiąże się z uzyskaniem przysługującej bonifikaty. Dla tych, którzy zdecydują się uiścić całą stawkę z góry w 2019 roku, przysługuje ustawowa bonifikata
w wysokości 60%. Bonifikata ta, będzie pomniejszana o 10% w każdym następnym roku. Dla nieruchomości leżących
na gruntach stanowiących własność gminy Wrocław, bonifikata wynosi 90% i należy do jednych z najwyższych w Polsce. Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia.

Korzyści płynące z wejścia w życie ustawy, to m. in. automatycznia zmiana statusu z użytkownika wieczystego na właściela nieruchomości oraz brak aktualizacji opłat rocznych w przyszłości.

Tekst ustawy znajdziemy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001716

Opracowała: Katarzyna Ekert
Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość‡ której wycenę™ chcesz zamówić‡ znajduje się w zasięgu naszej działalności.